Client Testimonials
Testimonials
Iwona Czerwiec

PRAWDZIWA POMOC W USUWANIU BÓLU PLECÓW

Iwona Czerwiec

W osteoklinice "Bridge to Health" jestem rehabilitowana z przerwami od pocz9tku 2010r. z powodu schorzeq krjgos3upa ljdwiowego i od pocz9tku jestem pacjentk9 osteopaty Mathieu Rossano. Tak wijc korzystam z rehabilitacji prowadzonej przez Mathieu ju? od kilku lat i jestem pod wielkim wra?eniem tego jak bardzo mi pomsg3. Trafi3am do niego z nawracajacym problemem krjgos3upa, zmaga3am sie od wielu lat z ci9g3ym bslem w odcinku ljdwiowym, z ktsrym nikt wczeniej nie msg3 sobie poradzif...3acznie ze mna...jedynym wyjciem by3o nieustanne przyjmowanie leksw przeciwbslowych. Po pewnym czasie bolesne dolegliwoci krjgos3upa zosta3y spotjgowane dodatkowo bolesnym sksrczem mijni przykrjgos3upowych uniemo?liwiaj9cym zginanie, prostowanie oraz utrudniaj9cym chodzenie. W pewnym momencie nawet nie mog3am chodzif, a bsl by3 bardzo ostry w ka?dej pozycji: stanie, le?enie, siedzenie. Nic nie pomaga3o. Odwiedzi3am wielu lekarzy ortopedsw, neurologsw, neurohirurga i ?aden z nich nie potrafi3 mi pomsc. Jedynie pozostawa3o mi faszerowanie sij rodkami przeciwbslowymi i przeciwzapalnymi, ktsre i tak w moim przypadku nie dawa3 efektu. Jestem po dwsch blokadach w/w odcinka krjgos3upa, ktsre przynios3y mi tylko okresowa ulgj.
Po latach bslu i bieganiny od jednego do drugiego specjalisty znajomy poleci3 mi abym skorzysta3a z manualnej terapii osteopatycznej wykonywanej przez Mathieu Rossano w osteoklinice "Bridge to Health".

Ju? po pierwszej wizycie wiedzia3am, ze to cz3owiek ktsry mi pomo?e. Dziekujj losowi, ?e na mojej drodze postawi3 takiego specjalistj jak Mathieu Rossano. Profesjonalizm to za ma3e s3owo po prosu czarodziej. Umiejjtnoci jego s9 niesamowite, wie dok3adnie co, w ktsrym miejscu trzeba nacisn9f, ?eby zadzia3a3o, ktsre mijnie s9 spijte i co trzeba z nimi zrobif.
Dok3adnie s3ucha pacjenta, jest spokojny, opanowany, a znakomita intuicja i empatyczne podejcie do pacjenta przek3adaj9 sij na skutecznof terapii. Dok3adna diagnoza aktualizowana na ka?dej wizycie poprzez szczegs3owy wywiad z pacjentem. Dok3adnof przy wykonywaniu zabiegsw.

Cieszj sij, ?e uda3o mi sij trafif do Mathieu Rossano bo narastaj9ce bsle zaczyna3y uniemo?liwiaf mi normalne funkcjonowanie. Dopiero systematyczna wietnie dobrana terapia rehabilitacyjna ca3ego krjgos3upa prowadzona przez Mathieu zaradzi3a moim problemom. Dzisiaj czujj sij bardzo dobrze, mogj wykonywaf czynnoci, ktsre kiedy powodowa3y bsl a wrjcz czasami by3y nie mo?liwe do wykonania dla mnie.
To niesamowite co zrobi3 i jestem bardzo mu za to wdzijczna. To naprawdj wietny specjalista w swoim fachu.
Kompetencja, kultura osobista, szacunek do pacjenta, spoksj, s3uchanie chorego i trafna diagnoza. W gabinecie dostajemy pe3n9 profesjonln9 i wyczerpuj9c9 informacjj i co najwazniejsze skuteczne zabiegi.

Bardzo dzijkujj Panu Mathieu Rossano za z3ote rjce. Ka?demu, kto ma podobne problemy - szczerze polecam tego specjalistj.


Wdzijczna pacjentka
Iwona Czerwiec
 
-->